Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů:

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zákonu o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").
Prodávající je společnost TipTrade s.r.o. se sídlem V Zátiší 850/1, 709 00 Ostrava, IČO 27805395, DIČ CZ27805395, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 52302, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.levne-povleceni.cz

Adresa pro doručování: Těšínská 650/201, 71000, Ostrava
Adresa provozovny: Těšínská 650/201, 71000, Ostrava
Tel. číslo: +420608102995
Email: obchod@levne-povleceni.cz

Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
V případě kupujícího, který není koncovým spotřebitelem (firemní zákazníci nakupující na IČ), se odpovědnost za vady řídí obchodním zákoníkem. 

Záruční podmínky

 • V případě doručení objednaného zboží, prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího, je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
 • V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno jinak, činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.
 • Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

 1. Vady zboží, za které máme odpovědnost:

 • 1.1. Jako prodejce odpovídáme za to, že Vám bylo dodáno to zboží, které jste objednali a že při převzetí nevykazuje vady, tzn., že zboží při předání 

 • má ty parametry, které byly dohodnuty, které uvádíme nebo které byly zjevné na základě reklamy;
 • je v množství, které jste požadovali;
 • má požadovanou velikost;
 • může být použito za účelem, který uvádíme;
 • odpovídá právním předpisům a normám;
 • nemá ke zboží majetkový nárok třetí strana a zboží má náležité dokumenty nutné k užívání zboží;
 • odpovídá požadované jakosti.

Dále odpovídáme za to, že se tyto závady neobjeví v záruční lhůtě. Po uplynutí zákonné záruky neposkytujeme žádnou jakostní záruku.

1.2. Za vadu nepovažujeme odlišnost odstínů barev zboží v reálu a na elektronických zařízeních, protože každé zařízení má své nastavení.
Pokud zakoupené zboží nesplňuje Vaše požadavky a představy, máte možnost a právo odstoupit od kupní smlouvy do 14dnů od převzetí zboží. (Viz. ustanovení 5 všeobecných podmínek). www.levne-povleceni.cz/obchodni-podminky

2. Záruční doba

2.1. Na nepoužité spotřební zboží platí záruka 24 měsíců od převzetí zboží.

2.2. V případě, že vám je zboží vyměněno, opraveno, na toto zboží už neplatí nová záruční doba. Tato záruční doba se v tomto případě prodlouží o tu dobu, během, které jste zboží nemohli používat.

2.3. Na použité zboží se vztahuje záruka 12 měsíců.

3. Práva z vadného plnění

3.1. Práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem a to § 1914 až 1925; §2099 až 2117 a § 2161 až 2174.

3.2. Práva plynoucí ze záruky

Pokud jde o vadu odstranitelnou:

 • Bezplatné, řádné odstranění vady
 • Právo na výměnu vadné součásti zboží
 • Právo na doplnění chybějící části zboží
 • Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny
 • Vrácení peněz (při odstoupení od smlouvy) můžete požadovat pouze v tom případě, že dodání vadného nebo nekompletního zboží z naší strany vykazuje zásadní porušení smlouvy.
 • Nejsme schopni vadu opravit nebo nejsme schopni zboží vyměnit (např. zboží již není skladem, nevyrábí se).
 • Zboží nemůžete používat pro opakovaný výskyt vady po opravě. Nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace. 

 3.3. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz ( odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte zboží v takovém stavu jako jste je obdrželi. Výjimkou jsou tyto situace:

 • Došlo ke změně za účelem prohlídky zboží.
 • Použili jste zboží ještě před objevením vady.

Shrnutí: Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců. Jde-li o vadu odstranitelnou, má spotřebitel právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. To neplatí, pokud kupující-spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace - záruka zanikla.
 • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
 • Vada vznikla opotřebením zboží, způsobené jeho obvyklým užíváním.
 • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem, zejména nevhodnou údržbou.
 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
 • Zboží bylo poškozeno živly.
 • Výrobek byl poškozen při přepravě, zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.
 • Jste o vadě před převzetím zboží věděli.
 • Vadu jste způsobili sami. 
 • Zboží bylo zakoupeno se slevou - pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla sleva sjednána.

5. Postup při reklamaci

 • Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
 • Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu, případně předejte osobně v naší provozovně.
 • Doporučený balík prosím nezasílejte na dobírku, takové balíčky nebudou převzaty.
 • Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání reklamovaného zboží.
 • Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na své náklady poštou, nebo kurýrní službou na adresu určenou kupujícím.
 • Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu navrhne případné jiné řešení vzniklé situace.
 • Místem uplatnění reklamace je adresa provozoven dodavatele.
 • Reklamované zboží prosím zasílejte na adresu provozovny v Ostravě: TipTrade s.r.o., Těšínská 650/201, 710 00 Ostrava.
 • V případě uznané, oprávněné reklamace máte právo na to, aby vám prodávající nahradil účelně vynaložené náklady, které jste v souvislosti s vaší reklamací měli. Toto právo však nelze chápat tak, že vám prodávající musí proplatit všechny náklady v plné výši.  Mezi typické náklady spojené s reklamací patří poštovné či náklady jiné dopravy zboží na reklamaci a zpět, a cena znaleckého posudku pořízeného po zamítnutí reklamace. Právo na náhradu nákladů uplatněte u prodávajícího co nejdříve po vyřízení reklamace k vaší spokojenosti nejpozději však do jednoho měsíce. 
   § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 13 a § 24 odst. 7 písm. l) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele


Tento reklamační řád nabývá účinnosti 17.3. 2022. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.