Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD


Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 • Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").
 • Prodávající je společnost TipTrade s.r.o. se sídlem V Zátiší 850/1, 709 00 Ostrava, IČO 27805395, DIČ CZ27805395.
 • Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
 • V případě kupujícího, který není koncovým spotřebitelem (firemní zákazníci nakupující na IČ), se odpovědnost za vady řídí obchodním zákoníkem.


Záruční podmínky

 • V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
 • V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno jinak, činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.
 • Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

 

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace - záruka zanikla.
 • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
 • Vada vznikla opotřebením zboží, způsobené jeho obvyklým užíváním.
 • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem, zejména nevhodnou údržbou.
 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
 • Zboží bylo poškozeno živly.
 • Výrobek byl poškozen při přepravě, zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.


Postup při reklamaci

 • Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
 • Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu, případně předejte osobně.
 • Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání reklamovaného zboží.
 • Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.
 • Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu navrhne případné jiné řešení vzniklé situace.
 • Místem uplatnění reklamace je adresa dodavatele.
 • Reklamované zboží prosím zasílejte na adresu: TipTrade s.r.o., Těšínská 650/201, 710 00 Ostrava


Práva plynoucí ze záruky

 • Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.
 • Jde-li o vadu odstranitelnou, má spotřebitel právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • To neplatí, pokud kupující-spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil


Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 5. 2008. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.