Reklamace pro velkoobchod

Reklamační řád pro podnikatele a právnické osoby

REKLAMAČNÍ ŘÁD NEPLATÍ PRO SPOTŘEBITELE.

Tento Reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) pro podnikatele a právnické osoby se vztahují na smlouvy, uzavřené prostřednictvím on-line obchodu TipTrade s.r.o. umístěného na webovém rozhraní .www.levne-povleceni.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společnosti 

TipTrade s.r.o., se sídlem v Ostravě, na ulici V Zátiší 850/1, 70900, Ostrava
IČ: 27805395
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 52302.

Adresa pro doručování: Těšínská 650/201, Ostrava, 710 00
Adresa provozovny: Těšínská 650/201, Ostrava, 710 00
Telefonní číslo: +420 608 102 995
Kontaktní e-mail: obchod@levne-povleceni.cz   info@tiptrade.cz 

Tyto VOP se použijí na proces uzavírání smlouvy a na vztahy z uzavřené smlouvy mezi prodávajícím jakožto podnikatelem a kupujícím jakožto spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů. V případě, že kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, si prodávající vyhrazuje právo vymínit si individuální podmínky uzavření smlouvy s kupujícím, který není spotřebitelem.

1. Odpovědnost prodávajícího za vady

1.1. Prodávající nese odpovědnost za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • je v objednaném množství;
 • odpovídá kvalitě a provedení, které byly oběma stranami sjednány, případně podle smluveného vzorku nebo předlohy, popř. podle účelu patrného ze smlouvy;
 • za vadu zboží je také považováno, když prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi nimi domluveno;
 • nemá právní vady, to znamená, že ke zboží nemá majetkový nárok třetí osoba a zboží má potřebné doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

1.2.Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost a ustanovení § 2113 občanského zákoníku se neuplatní, nebude-li individuálně sjednáno jinak.

1.3. Za vadu zboží se nepovažuje rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zařízeních, protože každé zařízení má jiné vlastnosti a nastavení.

2. Práva kupujícího z vadného plnění

2.1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117

2.2 Pokud je vada zboží zásadním nedodržením smlouvy, má kupujícímu tato práva z vadného plnění:

 • Odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • Odstranění vady opravou věci;
 • Přiměřená sleva z kupní ceny;
 • Odstoupení od smlouvy.

2.3. Pokud je vada zboží nezásadním porušením smlouvy, může kupující požadovat:

 • Odstranění vady;
 • Přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o řešení rozhodne prodávající. Zvolený způsob je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím.

2.4. Pokud kupující shledává vadu za zásadní porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.

Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

2.5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 • Došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 • Použil-li kupující věc ještě před objevením vady;
 • Nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím;
 • Prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

2.6. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

3. Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění

3.1. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.

3.2. Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • Opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • Vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jej kupující převzal;
 • Věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána;
 • Vyplývá-li to z povahy věci.

4. Postup při reklamaci

4.1. Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného prodlení od objevení vady. Pro přijímání reklamovaného zboží je určena kontaktní adresa prodávajícího.

4.2. Závazný postup při reklamaci:

 • Pro efektivnější vyřízení může kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
 • Kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, popsat závadu a popsat, jak se projevuje.
 • Reklamované zboží doručuje kupující prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
 • Kupující ke zboží přikládá doklad o zakoupení zboží či daňový doklad-fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

4.3. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží.

4.4. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je kupující povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.